ตารางเรียน

 

 

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์                    
อังคาร                    
พุธ                    
พฤหัสบดี                    
ศุกร์                    
เสาร์
L.การบัญชีชั้นกลาง2 ห้อง 745
   
L.หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ห้อง 745/321
อาทิตย์
T.คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน ห้อง 743
 
T.กฎหมายธุรกิจ ห้อง 132
T.ภาษีอากร1 ห้อง 734